Algemene voorwaarden Smartwitgoed - Smart Witgoed
Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Algemene voorwaarden

   Download algemene voorwaarden (215KB).

   • 1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij SmartWitgoed gevestigd te Lichtenvoorde en Tilburg, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63203855, optreedt als verkoper van zaken. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.
   • 1.2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
   • 1.3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant van SmartWitgoed B.V (nader te noemen de klant) zijn niet van toepassing.

   Artikel 2. Aanbiedingen

   • 2.1. SmartWitgoed zal binnen 2 werkdagen volledig ingevulde e-mails voorzien van een duidelijke vraagstelling, beantwoorden.
   • 2.2. Alle aanbiedingen van SmartWitgoed zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten.
   • 2.3. De in catalogi of andere documentatie van de door SmartWitgoed opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden SmartWitgoed niet, tenzij deze gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

   Artikel 3. Prijzen

   • 3.1. De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
   • 3.2. De in de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.

   Artikel 4. Levertijd

   • 4.1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. SmartWitgoed zal er alles aan doen om de goederen te leveren binnen de gestelde termijn.
   • 4.2. Zodra SmartWitgoed kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft SmartWitgoed hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.
   • 4.3. Indien de verhindering van de nakoming, als in het vorige bedoeld, langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
   • 4.4. Indien de levertijd bekend is zal dit worden aangegeven in onze correspondentie. Na verzending van het pakket volgt, indien ingevuld in het bestelformulier, correspondentie via e-mail waarin staat hoe de zending via internet gevolgd kan worden.

   Artikel 5. Aflevering, bezorging

   • 5.1. Op verzoek van de klant kan SmartWitgoed de zaken bezorgen en eventueel installeren op een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland. Indien de klant de zaken naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de klant.
   • 5.2. SmartWitgoed behoudt zich het recht voor kosten van bezorging afzonderlijk aan de klant in rekening te brengen.
   • 5.3. SmartWitgoed is niet aansprakelijk voor schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van SmartWitgoed.

   Artikel 6. Risico en eigendom

   • 6.1. Het risico van de zaken gaat van SmartWitgoed over op de klant op het moment van aflevering.
   • 6.2. Indien de partijen zijn overeengekomen dat de zaken zullen worden bezorgd gaat het risico van de zaken, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, van SmartWitgoed over op het moment van bezorging.
   • 6.3. Indien de klant niet tijdig aan SmartWitgoed mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van SmartWitgoed op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal SmartWitgoed de zaken gedurende een redelijke termijn daarna opslaan en verzekeren, een en ander voor de rekening en risico van de klant.
   • 6.4. Het eigendom van de zaken gaat van SmartWitgoed over op de klant eerst nadat de klant de koopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan SmartWitgoed is verschuldigd, heeft voldaan.

   Artikel 7. Betaling

   • 7.1. Contant: de klant haalt de bestelling zelf op bij één van onze filialen en rekent aan de balie contant af (kas, pin).
   • 7.2. Factuur: de klant ontvangt van SmartWitgoed een factuur. Na voldoening op de bankrekening van SmartWitgoed ontvangt de klant het product. De verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat en gewicht.
   • 7.3. Rembours: betaling vindt plaats ten tijde en ter plaatse van de aflevering, d.w.z. contante betaling aan de bezorger. Het remboursbedrag mag maximaal € 500,00 bedragen. De rembourskosten bedragen onafhankelijk van het formaat; 10 euro extra.
   • 7.4. SmartWitgoed heeft te allen tijde de bevoegdheid een vooruitbetaling van maximaal 50% van de koopprijs van de klant te verlangen.
   • 7.5. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de klant gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim, onverminderd de aan SmartWitgoed verder toekomende rechten.
   • 7.6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die SmartWitgoed moet maken tot verhaal van haar vordering(en), zijn geheel voor rekening van de in verzuim zijnde klant.

   Artikel 8. Garantie

   • 8.1. SmartWitgoed garandeert dat herstel van defecte artikelen zelf door reparatie ter plekke of door retourzending van klant aan SmartWitgoed, gevolgd door herstel of een vervangend artikel binnen redelijke termijn uit te voeren.
   • 8.2. SmartWitgoed garandeert de geleverde zaken overeenkomstig de fabrieks- c.q. importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.
   • 8.3. Een beroep op garantie wordt slechts door SmartWitgoed in behandeling genomen indien de klant dit beroep bij SmartWitgoed indient binnen 14 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.
   • 8.4. Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door SmartWitgoed aan de klant afgegeven aankoopbon c.q. factuur tezamen met het bijbehorende, volledige ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat.
   • 8.5. Ieder recht op garantie vervalt indien
    • Zonder toestemming van SmartWitgoed, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn aangebracht.
    • Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.
    • De geleverde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.

   • 8.6. De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van SmartWitgoed door of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van SmartWitgoed.
   • 8.7. Niet goed, geld terug garantie; dit geldt indien het afgeleverde artikel afwijkt van het door de klant bestelde type nummer of kleur of als er op de website van SmartWitgoed een onjuiste omschrijving vermeld staat.

   Artikel 9. Aansprakelijkheid

   • 9.1. SmartWitgoed is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door SmartWitgoed.
   • 9.2 De aansprakelijkheid van SmartWitgoed overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove nalatigheid dan wel met opzet van de zijde van SmartWitgoed.
   • 9.3 SmartWitgoed kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten

   Artikel 10. Ontbinding

   • 10.1. Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen 14 dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door SmartWitgoed binnen 7 dagen uitgevoerd.
   • 10.2. SmartWitgoed behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door uw schuld is beschadigd.
   • 10.3. Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. Als dan heeft SmartWitgoed het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat SmartWitgoed tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele SmartWitgoed verder toekomende rechten.
   • 10.4. Alle vorderingen, die SmartWitgoed in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

   Artikel 11. Geschillen

   • 11.1 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van SmartWitgoed. Indien SmartWitgoed zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.
   • 11.2 De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruik maakt, dient hij SmartWitgoed hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

   Artikel 12. Persoonsgegevens

   • 12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door SmartWitgoed nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met SmartWitgoed contact opnemen. SmartWitgoed zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.
   • 12.2 SmartWitgoed zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

   Artikel 13. Cadeaubonnen

   • 13.1 Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere cadeaubon wordt slechts eenmaal verstrekt. De klant dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies. Alleen originele cadeaubonnen en cadeauboncodes kunnen worden gebruikt. SmartWitgoed behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon.
   • 13.2 Iedere cadeaubon is na uitgifte van de cadeaubon om veiligheidsredenen één jaar geldig.
   • 13.3 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en zijn uitsluitend te verzilveren voor alle aangeboden producten, inclusief BTW, exclusief verzendkosten, eventuele belasting of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
   • 13.4 Het volledig vermelde bedrag dient in één keer te worden besteed. De restwaarde van de cadeaubon kan niet worden gebruikt voor volgende bestellingen en zal komen te vervallen. De kortingsbon kan eenmalig worden verzilverd.
   • 13.5 Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon, dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: Contant of PIN
   • 13.6 Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik (geldigheid) van de cadeaubon wordt ontzegd.
   • 13.7 Deze cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. SmartWitgoed zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
   • 13.8 U kunt meerdere cadeaubonnen per bestelling inwisselen.
   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »